معاونین و مدیران

کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

کارشناس فناوری اطلاعات

کارشناس علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد